میانگین زمات خدمات دهی

separator

میانگین مدت زمان تعمیرات از زمان پذیرش تا آماده تحویل شدن دستگاه به شرح زیر در 10 دسته تقسیم میشود:

ردیف

شرح عناوین خدماتی

بازه زمانی

میانگین زمانی

1

مشتریان حضوری که دستگاهشان ایراد سخت افزاری با درجه 1 دارد

4 ساعت الی 3 روز

1.5 روز

2

مشتریان حضوری که دستگاهشان ایراد سخت افزاری با درجه 2 دارد

2 روز الی   8 روز

5 روز

3

مشتریان حضوری که دستگاهشان ایراد سخت افزاری با درجه 3 دارد

5 روز الی 12 روز

8 روز

4

مشتریان حضوری که دستگاهشان ایراد نرم افزاری با درجه 1 دارد

1 ساعت الی 1 روز

4 ساعت

5

مشتریان حضوری که دستگاهشان ایراد نرم افزاری با درجه 2 دارد

1روز الی 4 روز

2 روز

6

مشتریان غیر حضوری که دستگاهشان ایراد سخت افزاری با درجه 1 دارد

2 روز الی 6 روز

4 روز

7

مشتریان غیر حضوری که دستگاهشان ایراد سخت افزاری با درجه 2 دارد

4 روز الی 10 روز

7 روز

8

مشتریان غیر حضوری که دستگاهشان ایراد سخت افزاری با درجه 3 دارد

7 روز الی 14 روز

10 روز

9

مشتریان غیر حضوری که دستگاهشان ایراد نرم افزاری با درجه 1 دارد

2 روز الی 3 روز

2 روز

10

مشتریان غیر حضوری که دستگاهشان ایراد نرم افزاری با درجه 2 دارد

3 روز الی 5 روز

4 روز

 

* با توجه به مدت زمان همه ی موارد ذکر شده در نهایت 4.5 روز میانگین زمان کای خدمات دهی در شرکت همراه گستر نقره فام میباشد.

                                                                                                                

تعریف ها :

تعریف درجه 1 :درجه سختی انجام کار بسیار آسان میباشد

تعریف درجه 2 : درجه سختی انجام کار معمولی میباشد

تعریف درجه 3 : درجه سختی انجام کار بسیار سخت میباشد

تعریف نرم افزار : به تعمیرات صورت گرفته روی نرم افزار تلفن همراه گفته میشود .

تعمیر سخت افزاری : به تعمیرات صورت گرفته روی سخت افزار تلفن همراه گفته میشود .

تعریف مشتریان حضوری :  مشتریانی که دستگاهشان بصورت حضوری در شرکت پذیرش میشود

تعریف مشتریان غیر حضوری : مشتریانی که دستگاهشان بصورت غیر حضوری در شرکت پذیرش میشود .