منشور حقوق مشتری

separator

شرکـت همـراه گستـر نقـره فـام به منظور ایجاد اطمینـان برای استفاده‌ی مشتریـان محتـرم از خدمات گارانتی و کسب رضایت ایشان، تعهد دارد تا مشتریان را نسبت به حقوق خود در استفاده از گارانتی تلفن همراه آگاهی بخشد:

 •         مدت زمان پشتیبانی و تامین قطعات 5 سال از تاریخ رویت شدن در سامانه همتا می‌باشد.
 •         شرکت و نمایندگی‌ها در قبال فرم تکمیل شده یا اظهار مشتری و دریافت گوشی، موظف به ارائه رسید پذیرش می‌باشند.
 •         صدور رسید برای ارائه هرگونه خدمات(شامل گارانتی و غیرگارانتی) الزامی است.
 •         شرکت و نمایندگی‌ها موظف به اعلام هزینه‌ی حدودی قبل از شروع تعمیرات می‌باشند.
 •         در صورتی که پس از انجام کارشناسی فنی هزینه ی خدمات بیش از هزینه ی تقریبی اعلام شده به مشتری باشد، طی مراتب به مشتری اعلام شده و پس از تایید ایشان فرایند تعمیر ادامه پیدا میکند.
 •         درصورتیکه‌درحین تعمیرات‌عیب‌جدیدی‌مشاهده‌شودکه‌درهزینه‌تاثیرداشته‌باشد،مراتب‌حداکثرطی‌3‌روزکاری‌بایدبه ‌مشتری‌اعلام شود.
 •         دستگاه‌های‌خارج‌ازگارانتی‌احتمال داردبا وجود اعلام هزینه وتایید مشتری فرایند تعمیرانجام نشود ودستگاه به مشتری‌مرجوع‌می‌شود.
 •         حداکثر زمان تعیین و تکلیف در طی پروسه خدمات و پاسخ‌دهی اولیه به مشتری سه روز کاری می‌باشد.
 •         در صورتیکه در اثنای تعمیرات به دستگاه خسارتی وارد شود، جبران خسارت وارده تا حصول رضایت مشتری برعهده شرکت می‌باشد.
 •         مشتری گرامی، تلفن همراه شما در حالتی مشمولِ تعویض در مرتبه سوم پذیرش خواهد شد که کارشناس فنی شرکت در هر سه مرتبه پذیرشِ دستگاه، مشکل را از یک نوع ایراد سخت‌افزاری تشخیص داده باشد.
 •         چنانچه انواعی از دستگاه‌های نقره فام از سوی شرکت سامسونگ، اپل یا شیائومی فراخوان شود، شرکت موظف است، طی فراخوان در وب‌سایت مراتب را اعلام نماید.
 •         درصورت تعلیق شرکت به هردلیلی و شرایط فورس ماژور،مدت زمان تعلیق به دوره‌ گارانتی دستگاه‌های پذیرش شده اضافه می‌گردد.
 •         کلیه خدمات فنی ارائه شده برای گوشی‌های خارج از گارانتی و قطعات تعویض شده آن‌ها تا یک ماه شامل ضمانت می‌باشند.
 •         کلیه‌نمایندگی‌های‌شرکت‌همراه‌گسترنقره‌فام‌ملزم‌به‌رعایت‌مواردفوق‌می‌باشند،برای‌مشاهده‌فهرست‌نمایندگی‌هابه‌قسمت نمایندگی ها در سایت  ‌مراجعه ‌کنید .